1. Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • pomoc dla rodzin zastępczych,
 • pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki,
 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

 

2. Świadczenie niepieniężne:

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • mieszkanie chronione,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu, chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Pomoc Społeczna:
tel. /29/ 761-19-96
tel. /29/ 761-19-97

 • Urszula Zyśk - u.zysk @ ops.lelis.pl
 • Żaneta Olszewska - z.olszewska @ ops.lelis.pl
 • Izabela Parzych - i.parzych @ ops.lelis.pl
 • Joanna Podbielska - j.podbielska @ ops.lelis.pl
 • Anna Kozłowska - a.kozlowska @ ops.lelis.pl

Pracownik socjalny Żaneta Olszewska obsługuje następujące miejscowości:

 • Kurpiewskie
 • Aleksandrowo
 • Olszewka
 • Szwendrowy Most
 • Białobiel

St. pracownik socjalny Urszula Zyśk obsługuje następujące miejscowości:

 • Dąbrówka
 • Gibałka
 • Łęg Starościński
 • Nasiadki
 • Gnaty

Aspirant pracy socjalnej Joanna Podbielska obsługuje następujące miejscowości:

 • Długi Kąt
 • Gąski
 • Łęg Przedmiejski
 • Szkwa
 • Szafarnia

St. pracownik socjalny Izabela Parzych obsługuje następujące miejscowości:

 • Durlasy
 • Łodziska
 • Szafarczyska

Pracownik socjalny Anna Kozłowska obsługuje następujące miejscowości:

 • Lelis
 • Obierwia
 • Siemnocha
 • Płoszyce