DODATEK ELEKTRYCZNY

Dodatek elektryczny przysługuje ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ w gospodarstwie domowym (w rozumieniu ustawy – prawo energetyczne  -odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym do ogrzewania), w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, np.,

 • pompa ciepła;
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny
  i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r. , albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków , jeśli jest to nowo uruchomione źródło.

Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także, gdy główne źródło gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że główne źródło ogrzewania tego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1 000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w roku 2021 wyniosło więcej niż 5 MWh wówczas dodatek elektryczny wynosi 1500 zł. Wówczas do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się :

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe (osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca);
 • wieloosobowe gospodarstwo domowe (osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące);

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złoży wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Osoby uprawnione do dodatku elektrycznego:

 • cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania i przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • osoby posiadające obywatelstwo polskie mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;
 • osoby mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 • gospodarstwom domowym zamieszkującym pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
 • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła;
 • gospodarstwom domowym, które nie korzystały i nie korzystają z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, który sprzedawał paliwo stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej
  niż 996,60 zł brutto za tonę.

Dodatek elektryczny wypłaca się w  terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Do wniosku organ prosi o dołączenie faktury zakupu energii elektrycznej za 2021 rok przez odbiorcę ostatecznego.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego można pobrać ze strony internatowej OPS w  Lelisie  natomiast, wersja papierowa jest dostępna w  budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie przy ul. Szkolnej 37.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:aplikacja mObywatel, Platforma ePUAP;
 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Szkolnej 37 od poniedziałku do piatku 8.00- 15.30.
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.