INFORMACJA

W dniu 25 listopada 2021 roku, w sali Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach, odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, zwołane przez Grażynę Piersa - Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który jednocześnie poprowadził spotkanie.

Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas: Stefan Prusik Wójt Gminy oraz przedstawiciele: jednostek organizacyjnych szkół, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gościem honorowym i jednocześnie prelegentem był przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Prokurator Andrzej Luchciński.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny, zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. jest zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych, pracujących i zajmujących się problematyką przemocy. Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami a także doświadczeniem w pracy z osobami, które stosują przemoc lub wobec których stosowana jest takowa, to cenne wskazówki pozwalające na podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą. Wskazówki jakimi podzielił się z uczestnikami spotkania Pan Prokurator Andrzej Luchciński bardzo zaciekawiły wszystkich uczestników spotkania. Bardzo szybko zrodziły się pytania jak postąpić w sytuacjach wydających się bez wyjścia.

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest współfinansowany ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie jest  realizatorem wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 współfinansowanego ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom jej potrzebującym.

posilek w szkole i w domu - informacja

NSP 2021 - BADANIA KONTROLNE
Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 12 do 24 listopada 2021 r. GUS będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. Badanie ma na celu oszacowanie błędu pokrycia i jest podstawowym sposobem oceny danych uzyskanych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
Badanie będzie realizowane na próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankieterzy statystyczni będą kontaktować się telefonicznie, z numeru: 22 828 88 88 z pełnoletnią osobą, która w spisie była pierwszym respondentem (reprezentantem mieszkania). W trakcie wywiadu będą zadawane pytania dotyczące: m.in. miejsca zamieszkania 31 marca 2021 r., poziomu wykształcenia, własności mieszkania, sposobu realizacji spisu.
Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie planuje przystąpić do realizacji Programów „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022 które finansowane są ze środków Funduszu Solidarnościowego

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z programów proszone są o kontakt z Panią Iwoną Nasiadka pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie

Zgłoszenia telefoniczne przyjmowane są w terminie do 21.10.2021 r.  pod numerem telefonu (29) 761 19 94 w godz. od 8:00 do 15:30, lub poprzez kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia osób zainteresowanych tą formą wsparcia umożliwi nam właściwe oszacowanie potrzeb wśród mieszkańców Gminy Lelis i złożenie odpowiedniego wniosku.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2022 skierowany jest do osób niepełnosprawnych w celu wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przypomina, że na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane są wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w formie:

 • drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP, bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjnego Emp@tia, PUE ZUS;
 • tradycyjną (papierową) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie w godzinach od 8.00 do 15.00.

Mając na uwadze Państwa potrzeby związane z wydatkami na dzieci oraz licznymi telefonami w sprawie przyspieszenia wypłat świadczeń rodzinnych w terminie wcześniejszym, prosimy o nieodkładanie składania wniosków na termin późniejszy, ponieważ przesuną się terminy wypłat.

Pragniemy nadmienić, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w terminach:

 • od 1 lipca do 31 sierpnia br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada br.;
 • od 1 września do 31 października br., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 31 grudnia br.;
 • od 1 listopada do 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

APEL

Apel o zapewnienie osobom wymagajqcym calodobowej opieki bezpiecznych warunkow pobytu w placówkach stacjonarnych

Szanowni Państwo, zwracam się do Pastwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę.
Działalnością taką zajmują się:

 • domy pomocy społecznej (DPS),
 • placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

KOLONIE W GÓRACH

W dniu 02 sierpnia 2021 r., o godzinie 11.00, 24 dzieci rolników z terenu gminy Lelis wyjechało na kolonie w góry do miejscowości Biały Dunajec. Pomimo pochmurnej pogody uśmiechy z twarzy dzieci nie znikały.

Po pożegnaniu się z rodzicami dzieci  z radością wsiadały do autokaru, by rozpocząć wakacyjną przygodę. Wszystkim kolonistom życzymy szczęśliwej podróży oraz udanych, słonecznych wakacji.

Wyjazd dzieci na kolonie zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przy współpracy z Stowarzyszeniem im. Teresy Kras w Lublinie.

KOLONIE NAD MORZEM

W dniu 21 lipca 2021 r., o godzinie 9.00, 18 dzieci rolników z terenu gminy Lelis wyjechało na kolonie nad morze do miejscowości Rzucewo. Przy słonecznej pogodzie z uśmiechem na twarzy, dzieci pożegnały się z rodzicami i z radością wsiadały do autokaru, by rozpocząć wakacyjną przygodę. Wszystkim kolonistom życzymy szczęśliwej podróży oraz udanych, słonecznych wakacji.
Wyjazd dzieci na kolonie zorganizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przy współpracy z Stowarzyszeniem im. Teresy Kras w Lublinie.

Lubisz pomagać innym?
Chcesz wesprzeć rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji?
To ogłoszenie jest dla Ciebie !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie poszukuje RODZIN WSPIERAJĄCYCH. Rola rodziny wspierającej polega na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej nad swoimi dziećmi.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).

DARY ŻYWNOŚCIOWE

W dniu 06.07.2021 r. w ramach współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie z Caritas Diecezji Łomżyńskiej dotarła do nas druga partia żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020 dla osób, które zostały zakwalifikowane i skorzystały z pomocy żywnościowej w marcu bieżącego roku.
Otrzymaną żywność pracownicy rozdystrybuowali wśród osób najbardziej potrzebujących (jest to liczna rzesza seniorów oraz rodzin wielodzietnych). Paczki w dużej mierze wspierają gospodarstwa domowe i są zaspokojeniem potrzeb pierwszego rzędu dla osób potrzebujących, których dochód miesięcznie nie przekroczył 1160,60 zł dla osób w rodzinie oraz 1542,20 zł dla osób samotnie gospodarujących.