W dniu 25 listopada 2021 roku, w sali Dziennego Domu „Senior+” w Durlasach, odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego, zwołane przez Grażynę Piersa - Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który jednocześnie poprowadził spotkanie.

Swoją obecnością w tym dniu zaszczycili nas: Stefan Prusik Wójt Gminy oraz przedstawiciele: jednostek organizacyjnych szkół, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, jak również specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gościem honorowym i jednocześnie prelegentem był przedstawiciel Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Prokurator Andrzej Luchciński.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów, współpracujących ze sobą w celu budowania lokalnego systemu wsparcia dla rodziny, zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. jest zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych, pracujących i zajmujących się problematyką przemocy. Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami a także doświadczeniem w pracy z osobami, które stosują przemoc lub wobec których stosowana jest takowa, to cenne wskazówki pozwalające na podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą. Wskazówki jakimi podzielił się z uczestnikami spotkania Pan Prokurator Andrzej Luchciński bardzo zaciekawiły wszystkich uczestników spotkania. Bardzo szybko zrodziły się pytania jak postąpić w sytuacjach wydających się bez wyjścia.

Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinach, to temat, jak się okazało, nie tylko dla pracowników OPS, ale też dla gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, której przedstawiciel również był uczestnikiem spotkania, dyrekcji szkół, wychowawców. Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają. Monitorowanie rodzin, w których dochodzi do przemocy, niejednokrotnie odbywa się przy współudziale dzielnicowych KM Policji, pracowników oświaty i tu zawsze możemy liczyć na pomoc, jak stwierdził Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. Pan Prokurator omówił problem przemocy w postępowaniach przygotowawczych. Podpowiadał członkom Zespołu, jak współpracować z organami ścigania podczas prowadzonych postępowań. Dzielił się zdobytym doświadczeniem w pracy zawodowej. Zagadnienia przedstawione przez Pana Prokuratora wzbudziły zainteresowanie i wywołały wiele pytań i ciekawą dyskusję. Tematyka spotkania związana z przeciwdziałaniem przemocy poruszyła każdego z uczestników. Od Pana Prokuratora padło nawet stwierdzenie, „że zawsze służy swoją wiedzą oraz doświadczeniem na każdym etapie postępowania ze sprawcami oraz ofiarami przemocy. Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie, to zadanie dla każdego członka Zespołu. Wymiana doświadczeń okazuje się być najskuteczniejszą lekcją, jaka została wyniesiona z tego spotkania.
Dziękując Panu prokuratorowi za cenne wskazówki jakie zostały przekazane podczas tego spotkania Pani kierownik OPS podziękowała też wszystkim uczestnikom spotkania za trud włożony w pracę na rzecz społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy.