Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie informuje, że  wnioski o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać:

  • w formie elektronicznej za pomocą e-PUAP, (adres skrytki ePUAP OPS Lelis to: /opslelis/skrytka  lub  /opslelis/skrytkaESP )
  • pocztą tradycyjną kierując przesyłkę na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,
  • osobiście w wersji papierowej  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, w dni robocze tj. :
    • od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,
    • wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.

Ponadto informujemy, że wniosek składa się:

  • w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek,
  • na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek ten (tj. plik - wypełniony dokument elektroniczny) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego - PODPISZ E-PUAP),
  • w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po 30 listopada 2022 r., nie będą rozpatrywane.
Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wypłacony zostanie do miesiąca od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.