Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Backiel, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /29/ 7611993. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Kontakt korespondencyjny: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
 2. Kontakt telefoniczny tel. 297611995
 3. Numer faks: 296499008
 4. Adres poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Adres skrzynki podawczej E-PUAP: /opslelis/skrytkaESP

Dostępność architektoniczna

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis. (OPS)
 2. Do części zajmowanego przez OPS budynku, prowadzi jedno wejście: od ulicy Szkolnej (front budynku), znajduje się na poziomie ulicy, nie posiada barier fizycznych.
 3. Sekretariat znajduje się na parterze.
 4. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych nie znajduje się w budynku. Najbliższa toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w budynku Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 39 (naprzeciw budynku OPS Lelis).
 7. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, dostępne od ulicy Słonecznej i wymusza konieczność nadkładania drogi.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.