Przypominamy o najważniejszych informacjach dot. dodatku osłonowego.
Aby otrzymać dodatek osłonowy złożyć wniosek należy do 31 października 2022 roku!
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie przyjmuje wnioski o przyznanie dodatku osłonowego

 • elektronicznie za pomocą e-PUAP,
 • pocztą kierując przesyłkę na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis,
 • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie ul. Szkolna 37,
  ◦ od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00,
  ◦ wtorek w godz. od 9.00 do 17.00.

W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022r. Osoby, które złożą wniosek w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. otrzymają świadczenie w wysokości 100% dodatku do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  *podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) został wprowadzony 1 lipca 2021 r. Deklarację zobowiązany jest złożyć właściciel, współwłaściciel bądź zarządca nieruchomości w terminie 12 miesięcy dla użytkowanych budynków, dla budynków nowych 14 dni od daty oddania do użytku.
Więcej informacji dotyczących złożenia deklaracji znajdziecie Państwo w linku: https://www.lelis.pl

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana będzie na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. roku 2020, tj. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca 2022 roku;
 2. roku 2021, tj. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożony zostanie wniosek o dodatek osłonowy – w przypadku wniosku o dodatek osłonowy złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 października 2022 roku.

Pamiętaj: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Pamiętaj: o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.

Prosimy o wpisanie w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1)