logotypFunduszSolidarnosciowy

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Solidarnościowego
Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022
ze środków Państwowego Funduszu Celowego
Funduszu Solidarnościowego

W dniu 22 lutego 2022 r. Gmina Lelis podpisała z Wojewodą Mazowieckim umowę na finansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022, który realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 w całości finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.
Wartość otrzymanego dofinansowania na realizacje Programu wynosi 156 150,00 zł.
Całkowity koszt realizacji Programu wynosi 156 150,00 zł.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego oraz dzieci do 16 roku życia łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

Celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia dla dzieci do 16 roku życia oraz pełnoletnich osób niepełnosprawnych przy:

 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • poprawie funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczeniu skutków niepełnosprawności,
 • stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby/dzieci niepełnosprawne będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • robieniu zakupów,
 • nawiązywaniu kontaktów /współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury tj., muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych,
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 5 osób niepełnosprawnych, w tym:

 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • 4 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na realizację Programu planuje się łącznie 3 360 godzin wsparcia asystenta.