Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie
Powróć do: FORMY POMOCY

RODZINY WSPIERAJĄCE

Dla serc szlachetnych największą rozkoszą, gdy drugim radość w niedoli przynoszą
Adam Asnyk

Rodzina wspierająca


Lubisz pomagać innym?
Chcesz pomagać rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji i wesprzeć ich w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych?
To ogłoszenie jest dla Ciebie !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie poszukuje RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Rola rodziny wspierającej polega na wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej nad swoimi dziećmi.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
• opiece i wychowaniu dziecka,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudności. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy     w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, ale może otrzymywać zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.
Funkcjonowanie rodzin wspierających reguluje art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.   O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm. ).
Rodziny chętne do udziału w programie proszone są o zgłoszenie swojej gotowości do Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, ul. Szkolna 37 lub telefonicznie /29/ 761-19-98