Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie
Powróć do: FORMY POMOCY

TRYB UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Złożenie wniosku
Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Lelis, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania potrzeb. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Wywiad środowiskowy
Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się o pomoc. 
Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę do odmowy świadczeń z pomocy społecznej. 
Celem wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby, rodziny ubiegającej się o pomoc. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej. W trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy. Ustalenia mogą zostać zawarte w kontrakcie socjalnym. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.

Wydawanie decyzji
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, oraz odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. - tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji Kierownika  Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila" 15, 07-410 Ostrołęka w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wniosek o świadczenia z pomocy społecznej można złożyć w wyznaczonych godzinach pracy OPS:

  • osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, ul. Szkolna 37,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • poprzez wypełnienie formularza wniosku na portalu informacyjno-usługowym emp@tia: wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski

 

Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.