Logo Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie
Powróć do: FORMY POMOCY

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom, rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 
Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia pomocy powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Jednakże potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu: 

 • ubóstwa, 
 • sieroctwa, 
 • bezdomności,
 • bezrobocia, 
 • niepełnosprawności, 
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby, 
 • przemocy w rodzinie, 
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, 
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 
 • alkoholizmu lub narkomanii, 
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu.

Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny przeprowadzając wywiad, bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, mogące mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej im pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom (w systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące) w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności,  których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł, zwanym „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej” ;
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł, zwanym „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanym „kryterium dochodowym rodziny”.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej) pomniejszone o:

 • miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodów nie wlicza się m. in. :

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
 • wartości świadczeń w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 • zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny,
 • świadczenia wychowawczego.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.